Základní údaje o projektu

O PROJEKTU HAIE

Výzkumný projekt Healthy Aging in Industrial Environment HAIE (registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798) řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu.

Cílem výzkumu je nalezení vztahů mezi environmentálními podmínkami, životním stylem, zdravotním stavem, kvalitou života a stárnutím. Celkovými cíli projektového záměru jsou podpora excelentního výzkumu, zlepšení infrastruktury stávajících výzkumných center, rozvoj výzkumných týmů a internacionalizace. Prostřednictvím čtyř výzkumných programů bude provedena řada studií na odlišných vzorcích populace (studie úmrtnosti, nemocnosti, molekulárně epidemiologické a genetické studie, cytogenetické studie, expoziční studie, studie fertility, studie zvýšené tělesné aktivity, socioekonomická a psychosociální studie). Jádrem studované populace je celkem asi 8 000 osob, z nichž polovina spadá do středního věku (35 – 65 let), menší vzorek představuje mladší generace, a to kohorta matek (18 – 35 let) a strážníků, a cca 1500 osob představuje populace s vyšší pohybovou aktivitou bez rozdílu věku. Vzájemně budou porovnáváni lidé žijící v environmentálně zatížené průmyslové aglomeraci s obyvateli environmentálně nezatížených oblastí.

Aplikovatelnost výsledků plánovaného výzkumu spočívá v jejich vysokém potenciálu využití v medicíně, jako východiska k formulování doporučení a intervencí směřujících k lepší politice ochrany a podpory veřejného zdraví. V konečném důsledku tak může dojít ke snížení veřejných výdajů na zdravotnictví a sociální služby.

Datum zahájení realizace projektu: 1. únor 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. listopad 2022

Doba udržitelnosti: 5 let po ukončení projektu

Celková výše dotace: 250 870 825,69 Kč
Dotace poskytnutá EU: 213 240 201,83 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 25 087 082,57 Kč
Vlastní zdroje OU: 12 543 541,30 Kč
Ostravská univerzita celkem: 139 563 553,58 Kč

 

Projekt „Healthy Aging in Industrial Environment HAIE CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798“ je spolufinancován Evropskou unií.

Do projektu jsou zapojena 4 VaV centra, která řeší 4 výzkumné programy:

Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Centrum epidemiologického výzkumu
Program 1: Epidemiologická a socioekonomická studie specifických onemocnění a vybraných zdravotních ukazatelů

Epidemiologická studie zahrnuje studium vztahů mezi expozicemi environmentálním faktorům, faktorům životního stylu, jejich dopadem na zdraví a stárnutím u osob středního věku a mladých matek. Součástí je:

 • Provedení kohortových a case-control studií.
 • Studium vlivu kombinace expozice znečištěnému ovzduší a životního stylu na nemocnost (vybraná onemocnění dýchacího traktu, kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění, metabolická onemocnění, diabetes II. typu, vybraná onkologická onemocnění).
 • Studium vlivu kombinace expozice znečištěnému ovzduší a životního stylu na stárnutí (molekulárně-epidemiologická charakteristika vlivu znečištění na ochranu lidského genomu, na výkonnost imunitního systému, popř. na regulaci genové exprese)

V socioekonomické studii bude provedeno:

 • Hodnocení vnímání rizikových faktorů prostředí a faktorů životního stylu ve vztahu ke zdraví a zvláště zdravému stárnutí/stáří osob středního věku a mladých matek.
 • Vnímaní subjektivního zdraví a vnímání rizikových faktorů prostředí.
 • Analýza vnímaní subjektivního zdraví ve vztahu ke komplexu faktorů (demografickým, genetickým, socioekonomickým atd.)
 • Studium faktorů, které ovlivňují délku života prožitého ve zdraví.
 • Vyhodnocení míry vnímání rizikových faktorů prostředí a životního stylu ve vztahu ke zdravému stárnutí.

Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie
Program 2: Molekulárně-epidemiologická studie

Hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na genom u novorozenců, matek, strážníků a běžců zahrnuje:

 • Studium metylace DNA a exprese vybraných genů.
 • Studium peroxidace lipidů, tvorby DNA aduktů, oxidačního poškození DNA.
 • Studium expozice perzistentním kontaminantům a koncentrací metabolitů PAU.
 • Studium lipidomu, antioxidační aktivity a markerů imunity.
 • Studium nemocnosti dětí do věku 2 let.
 • Ve studii reprotoxicity proběhne studium vztahu biomarkerů genetického poškození a oxidačního poškození k poškození spermií v průmyslové a kontrolní lokalitě.
 • Ve studii běžců bude zkoumán vliv zátěže běžců v průmyslové a kontrolní lokalitě na tvorbu miRNA a na oxidační poškození.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Oddělení genetiky a reprodukce
Program 3: Studie reprotoxicity

Studie reprotoxicity se zabývá zjištěním vlivů životních podmínek ve dvou environmentálně odlišných regionech na kvalitu spermií strážníků, což zahrnuje:

 • Studium funkčních a morfologických parametrů kvality spermií.
 • Sledování rozdílů mezi průmyslovým a kontrolním regionem v narušení genetické informace ve spermiích způsobeném dvouřetězcovými zlomy DNA a projevující se fragmentací chromatinu.
 • Analýza stupně metylace DNA ve spermiích pomocí PCR po bisulfitové konverzi a následné sekvenování a Array CGH.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Centrum diagnostiky lidského pohybu
Program 4: Studie pohybových aktivit

Studie pohybové aktivity se snaží nalézt vztahy mezi pohybovou aktivitou, dalšími faktory životního stylu a úrovní znečištění ovzduší na výskyt zranění a na vybrané ukazatele zdravotního stavu běžců pomocí dílčích studií:

 • Studium vlivu vnějšího prostředí (znečistění ovzduší) na incidenci běžeckých zranění.
 • Studium vlivu biomechanických proměnných na incidenci běžeckých zranění.
 • Studium vlivu fyziologických proměnných na incidenci běžeckých zranění.
 • Studium vlivu psychosociálních proměnných na incidenci běžeckých zranění.
 • Studium vliv interakcí mezi vnějším prostředím a biomechanickými, fyziologickými a psychosociálními faktory na incidenci běžeckých zranění.