Pozvánka na seminář o výsledcích projektu HAIE 19.9.2022

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AKADEMIE VĚD ČR
Vás zve na seminář o výsledcích projektu Ostravské univerzity
ZDRAVÉ STÁRNUTÍ V PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ
(Healthy Aging in Industrial Environment HAIE)
Pondělí 19. 9. 2022, 10:00–16:00 hod.
sál 206, II. patro
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Seminář se uskuteční v prezenční i online formě s možností
připojení zde:
https://cesnet.zoom.us/j/91851832455?pwd=dVN6T2dwTDN1dmts RUovZ1dsZGdoQT09

Z hlediska kvality ovzduší je ostravská aglomerace jedna z nejvíce znečištěných oblastí v celé Evropské unii. Znečištěné životní prostředí je významným rizikovým faktorem ovlivňujícím kvalitu života a zdraví obyvatel. Projekt řeší hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj a Praha). Seminář je přehledem nových poznatků, které byly v průběhu řešení projektu HAIE získány.

PROGRAM
10:00 Informace o projektu – Radim Šrám.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
10:10 Výskyt a rizika rakoviny plic u populace v průmyslové a neprůmyslové oblasti
Tereza Janulková
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
10:25 Rozdíly v životním stylu a zdravotním stavu matek v průmyslové a neprůmyslové oblasti
Ingrid Baloun
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
10:40 Vnímání environmentálních rizik ve dvou oblastech s rozdílnou úrovní znečištění
Hana Šlachtová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
10:50 Cost-benefit analýza trombofilních mutací FV Leiden a FII Protrombin u mladých žen
Petra Riedlová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
11:10 DNA metylace jako biomarker časných účinků u novorozenců z měst s různou úrovní znečištění ovzduší
Kateřina Hoňková
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
11:30 Perzistentní organické polutanty v potravinách: studie stravy těhotných žen v ČR Jitka Pavlíková
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
11:50 Vliv krátkodobé expozice znečištěného ovzduší na oxidační stres a antioxidační reakce u městských strážníků
Antonín Ambrož
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
12:10 Jak běhání ve znečištěné lokalitě ovlivňuje expresi mikroRNA
Michal Šíma
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
12:30 Přestávka
13:00 Vliv znečištěného ovzduší Ostravy a Prahy na vývoj mužských pohlavních buněk
Jiří Rubeš
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
13:20 Znečištění ovzduší a délka telomer ve spermiích
Petra Musilová
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
13:40 Vliv znečištění ovzduší na kvalitu mitochondriální DNA v lidských spermiích
Miluše Vozdová
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
14:00 Vliv běhu na svaly, tukovou tkáň a šlachy v průběhu stárnutí
Petr Kutáč, Daniel Jandačka
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
14:20 Vztah kardiorespirační zdatnosti a vybraných rizikových ukazatelů chronických onemocnění v kontextu dlouhodobé expozice
Lukáš Cipryan
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
14:40 Vztah pohybové aktivity a symptomů menopauzy v kontextu znečištěného ovzduší
Steriani Elavsky
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
15:00 Neurokognitivní proměnné v závislosti na znečištěném ovzduší
Kristýna Jandačková
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
15:20 Diskuse

Těšíme se na vaši účast!

MUDr. Radim Šrám, DrSc.
předseda Komise pro životní prostředí AV ČR
hlavní řešitel projektu HAIE, LF OU
(tel.: 241 062 596, e-mail: radim.sram@iem.cas.cz)


Výzkumný projekt Healthy Aging in Industrial Environment HAIE řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu.