Prezentace vybraných výsledků ze 4 programů projektu excelentního výzkumu


Prezentují zástupci Lékařské fakulty OU, Ústavu experimentální medicíny Praha, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno, Pedagogické fakulty OU.

Na seminář bude navazovat konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2023 – Prevence a kvalita života.

Čtvrtek 23. února 2023, 8:30-13:30
Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, 703 00 Ostrava

Znečištěné životní prostředí je významným rizikovým faktorem ovlivňujícím kvalitu života a zdraví obyvatel. Výzkumný projekt HAIE řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj a Praha). Seminář je výběrem poznatků, které byly v průběhu řešení projektu HAIE získány.

PROGRAM

8:30 Registrace

9:00 Zahájení
J. Topinka – hlavní řešitel projektu
Ústav experimentální medicíny AV ČR
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

9:05 Rozdíly zdravotního stavu obyvatel průmyslové Ostravsko-karvinské aglomerace a regionu České Budějovice
H. Šlachtová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

9:30 Časové ztráty života způsobené předčasným úmrtím na onkologická onemocnění vlivem znečištěného ovzduší
V. Jiřík
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

9:50 Insulínová resistence a další biochemické parametry u obyvatel průmyslové a neprůmyslové oblasti ČR
P. Riedlová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity

10:05 Neurokognitivni parametry zdraví a znečištěné ovzduší
V. K. Jandačková
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

10:25 Přestávka

11:00 Význam epigenetické adaptace pro redukci negativních dopadů expozice ze znečištěného prostředí
A. Rössnerová
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

11:25 Kvalita stravy matek a zdravotní stav novorozenců
J. Pavlíková
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

11:45 Měření personální expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům vázaným na prachové částice různých velikostních frakcí
T. Závodná
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

12:05 Vliv kvality ovzduší v městských aglomeracích na kvalitu spermií
J. Rubeš
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

12:25 Vliv znečištění ovzduší na kvalitu mitochondriální DNA v lidských spermiích
M. Vozdová
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

12:35 Diskuse

13:00 Posterová sekce

HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF LUNG CANCER IN BLACK COAL MINERS IN THE CZECH REPUBLIC

THE AGE OF CHRONIC DISEASES ONSET – THE RESULTS OF THE LONGITUDINAL STUDY

SHORT-TERM EXPOSURE TO PM2.5 AND HOSPITAL ADMISSIONS FOR RESPIRATORY CAUSES IN THE CZECH REPUBLIC

GIS ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PM2.5 AND ACUTE CVD AND RESPIRATORY HOSPITALIZATIONS

SHORT-TERM EXPOSURE TO PM1 AND TOTAL AND SPECIFIC MORTALITY IN THE CZECH REPUBLIC

HISTORICAL CONCENTRATION ESTIMATES FOR AIR POLLUTANTS FOR THE PURPOSE OF HEALTH RISK ASSESSMENT AND EPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF CHRONIC DISEASES IN RELATION TO LONG-TERM OF LIFEETIME EXPOSURES

COMPARISON OF CARCINOGENIC RISKS FROM IHNALATION EXPOSURES IN INDUSTRIAL AND NON-INDUSTRIAL AREAS

PERCEPCE RIZIKA A MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ ZAVEDENÝCH V BOJI PROTI PANDEMII COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE

13:30 Zakončení semináře

Těšíme se na Vaši účast!

Jan Topinka, PhD., DSc.

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ AKADEMIE VĚD ČR
Vás zve na seminář o výsledcích projektu Ostravské univerzity
ZDRAVÉ STÁRNUTÍ V PRŮMYSLOVÉM PROSTŘEDÍ
(Healthy Aging in Industrial Environment HAIE)
Pondělí 19. 9. 2022, 10:00–16:00 hod.
sál 206, II. patro
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Seminář se uskuteční v prezenční i online formě s možností
připojení zde:
https://cesnet.zoom.us/j/91851832455?pwd=dVN6T2dwTDN1dmts RUovZ1dsZGdoQT09

Z hlediska kvality ovzduší je ostravská aglomerace jedna z nejvíce znečištěných oblastí v celé Evropské unii. Znečištěné životní prostředí je významným rizikovým faktorem ovlivňujícím kvalitu života a zdraví obyvatel. Projekt řeší hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj a Praha). Seminář je přehledem nových poznatků, které byly v průběhu řešení projektu HAIE získány.

PROGRAM
10:00 Informace o projektu – Radim Šrám.
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
10:10 Výskyt a rizika rakoviny plic u populace v průmyslové a neprůmyslové oblasti
Tereza Janulková
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
10:25 Rozdíly v životním stylu a zdravotním stavu matek v průmyslové a neprůmyslové oblasti
Ingrid Baloun
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
10:40 Vnímání environmentálních rizik ve dvou oblastech s rozdílnou úrovní znečištění
Hana Šlachtová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
10:50 Cost-benefit analýza trombofilních mutací FV Leiden a FII Protrombin u mladých žen
Petra Riedlová
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
11:10 DNA metylace jako biomarker časných účinků u novorozenců z měst s různou úrovní znečištění ovzduší
Kateřina Hoňková
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
11:30 Perzistentní organické polutanty v potravinách: studie stravy těhotných žen v ČR Jitka Pavlíková
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
11:50 Vliv krátkodobé expozice znečištěného ovzduší na oxidační stres a antioxidační reakce u městských strážníků
Antonín Ambrož
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
12:10 Jak běhání ve znečištěné lokalitě ovlivňuje expresi mikroRNA
Michal Šíma
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha
12:30 Přestávka
13:00 Vliv znečištěného ovzduší Ostravy a Prahy na vývoj mužských pohlavních buněk
Jiří Rubeš
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
13:20 Znečištění ovzduší a délka telomer ve spermiích
Petra Musilová
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
13:40 Vliv znečištění ovzduší na kvalitu mitochondriální DNA v lidských spermiích
Miluše Vozdová
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
14:00 Vliv běhu na svaly, tukovou tkáň a šlachy v průběhu stárnutí
Petr Kutáč, Daniel Jandačka
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
14:20 Vztah kardiorespirační zdatnosti a vybraných rizikových ukazatelů chronických onemocnění v kontextu dlouhodobé expozice
Lukáš Cipryan
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
14:40 Vztah pohybové aktivity a symptomů menopauzy v kontextu znečištěného ovzduší
Steriani Elavsky
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
15:00 Neurokognitivní proměnné v závislosti na znečištěném ovzduší
Kristýna Jandačková
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
15:20 Diskuse

Těšíme se na vaši účast!

MUDr. Radim Šrám, DrSc.
předseda Komise pro životní prostředí AV ČR
hlavní řešitel projektu HAIE, LF OU
(tel.: 241 062 596, e-mail: radim.sram@iem.cas.cz)


Výzkumný projekt Healthy Aging in Industrial Environment HAIE řeší vlivy vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu.

Již v září 2021 bude v rámci projektu HAIE zahájena studie „Nemocnost dětí ve věku do 2 let“, která navazuje na studii „Novorozenci“, jejíž řešení stále probíhá. V letech 2019-2020byly u cca 500 matek a 500 novorozenců v době porodu v porodnicích v Karviné a v Českých Budějovicích odebrány vzorky biologického materiálu pro stanovení řady biomarkerů expozice a ranných biologických účinků faktorů životního prostředí, zejména znečištěného ovzduší. V návaznosti na to by vědci rádi získali informace i o zdravotním stavu stejné skupiny dětí až do věku 2 let. Cílem je porovnat nemocnost dětí do věku 2 let z Karvinska (lokalita s vysokým znečištěním ovzduší) s nemocností dětí z Českých Budějovic (kontrolní oblast). Výsledky nemocnost dětí v obou oblastech nejen porovnají, ale také ověří, zda se zlepšování kvality ovzduší projevuje i ve změně nemocnosti dětí ve srovnání se studií, která probíhala v letech 2013–2014.

Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Ostravská univerzita si Vás dovolují pozvat na webinář o výsledcích projektu Healthy Aging in Industrial Environment – HAIE. Webinář se uskuteční ve čtvrtek 22. 4. 2021, 10:30–12:30 hod. online v aplikaci ZOOM.

https://cesnet.zoom.us/j/95800820725?pwd=NVBRM1MvZmtmUG1NUkZHVEFEY1NMUT09

PROGRAM

10:30   Informace o projektu

MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

10:40   Vliv znečištěného ovzduší v Ostravě na kvalitu spermií zdravých nekuřáků

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

11:05   Studium genově-specifické metylace DNA u městských strážníků z různých lokalit ČR

Mgr. Kateřina Hoňková, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

11:40   Rakovina dolních cest dýchacích v environmentálně zatíženém regionu

RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D., Lékařská fakulta Ostravské univerzity

12:00   Percepce rizika a mimořádných opatření zavedených v boji proti pandemii COVID-19 v České republice

 Mgr. Andrea Dalecká, Lékařská fakulta Ostravské univerzity

12:20   Diskuse

Těšíme se na Vaši účast!

MUDr. Radim Šrám, DrSc.

předseda Komise pro životní prostředí AV ČR