Vedoucí Programu 2


Ing. Jan Topinka, CSc., DrSc.

Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde též v roce 1986 získal vědeckou hodnost CSc v oboru fyzikální chemie. V roce 2005 obhájil titul „Doktor věd“ v oboru Biomedicína. Je vedoucím Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie v Ústavu experimentální medicíny AV ČR. Dlouhodobě se zabývá problematikou znečištění životního prostředí, zejména vlivem komplexních směsí chemických látek vázaných na jemné prachové částice v ovzduší a toxikologií jemných částic v motorových emisích spalovacích motorů. V současné době se též věnuje možným nežádoucím účinkům vyráběných nanomateriálů. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech a často přednáší doma i v zahraničí. Je členem ediční rady časopisu Mutation Research a v rámci AV ČR je předsedou Komise pro obhajoby vědeckého titulu „Doktor věd“ v oboru Biomedicína.

KONTAKTUJTE MĚ