Výzkumné programy

Program 1 – Centrum epidemiologického výzkumu LF OU Ostrava (řešitel projektu)

Předmět výzkumu: Epidemiologické studie (včetně molekulárně- epidemiologické) a  socioekonomická studie 


Epidemiologická studie zahrnuje studium vztahů mezi expozicemi environmentálním faktorům, faktorům životního stylu, jejich dopadem na zdraví a stárnutím u osob středního věku a mladých matek. Součástí je:

 • Provedení kohortových a case-control studií.
 • Studium vlivu kombinace expozice znečištěnému ovzduší a životního stylu na nemocnost (vybraná onemocnění dýchacího traktu, kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění, metabolická onemocnění, diabetes II. typu, vybraná onkologická onemocnění).
 • Studium vlivu kombinace expozice znečištěnému ovzduší a životního stylu na stárnutí (molekulárně-epidemiologická charakteristika vlivu znečištění na ochranu lidského genomu, na výkonnost imunitního systému, popř. na regulaci genové exprese)

V socioekonomické studii bude provedeno:

 • Hodnocení vnímání rizikových faktorů prostředí a faktorů životního stylu ve vztahu ke zdraví a zvláště zdravému stárnutí/stáří osob středního věku a mladých matek.
 • Vnímaní subjektivního zdraví a vnímání rizikových faktorů prostředí.
 • Analýza vnímaní subjektivního zdraví ve vztahu ke komplexu faktorů (demografickým, genetickým, socioekonomickým atd.)
 • Studium faktorů, které ovlivňují délku života prožitého ve zdraví.
 • Vyhodnocení míry vnímání rizikových faktorů prostředí a životního stylu ve vztahu ke zdravému stárnutí.

Program 2 – Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha (spoluřešitel projektu)

Předmět výzkumu: Studie molekulárně-genetická

Hodnocení vlivu znečištěného ovzduší na genom u novorozenců, matek, strážníků a běžců zahrnuje:

 • Studium metylace DNA a exprese vybraných genů.
 • Studium peroxidace lipidů, tvorby DNA aduktů, oxidačního poškození DNA.
 • Studium expozice perzistentním kontaminantům a koncentrací metabolitů PAU.
 • Studium lipidomu, antioxidační aktivity a markerů imunity.
 • Studium nemocnosti dětí do věku 2 let.
 • Ve studii reprotoxicity proběhne studium vztahu biomarkerů genetického poškození a oxidačního poškození k poškození spermií v průmyslové a kontrolní lokalitě.
 • Ve studii běžců bude zkoumán vliv zátěže běžců v průmyslové a kontrolní lokalitě na tvorbu miRNA a na oxidační poškození.

Program 3 – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (spoluřešitel projektu)

Předmět výzkumu: Studie reprotoxicity

Studie reprotoxicity se zabývá zjištěním vlivů životních podmínek ve dvou environmentálně odlišných regionech na kvalitu spermií strážníků, což zahrnuje:

 • Studium funkčních a morfologických parametrů kvality spermií.
 • Sledování rozdílů mezi průmyslovým a kontrolním regionem v narušení genetické informace ve spermiích způsobeném dvouřetězcovými zlomy DNA a projevující se fragmentací chromatinu.
 • Analýza stupně metylace DNA ve spermiích pomocí PCR po bisulfitové konverzi a následné sekvenování a Array CGH.

Program 4 – Centrum diagnostiky lidského pohybu (CDLP) PdF OU Ostrava (spoluřešitel projektu)

Předmět výzkumu: Studie pohybové aktivity

Studie pohybové aktivity se snaží nalézt vztahy mezi pohybovou aktivitou, dalšími faktory životního stylu a úrovní znečištění ovzduší na výskyt zranění a na vybrané ukazatele zdravotního stavu běžců pomocí dílčích studií:

 • Studium vlivu vnějšího prostředí (znečistění ovzduší) na incidenci běžeckých zranění.
 • Studium vlivu biomechanických proměnných na incidenci běžeckých zranění.
 • Studium vlivu fyziologických proměnných na incidenci běžeckých zranění.
 • Studium vlivu psychosociálních proměnných na incidenci běžeckých zranění.
 • Studium vliv interakcí mezi vnějším prostředím a biomechanickými, fyziologickými a psychosociálními faktory na incidenci běžeckých zranění.