Jaký je účel studie?

Cílem této studie je hodnocení vlivu životního stylu, environmentálních a socioekonomických faktorů na zdraví a zdravé stárnutí obyvatel žijících v průmyslově zatížené a nezatížené oblasti České republiky, a to za pomoci skupiny matek a jejich dětí.

Pomocí dotazníku bude, kromě všeobecných otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu, zjišťováno vnímání nejrůznějších rizik, která nás obklopují. Budete dotazována na Váš životní styl, kvalitu Vašeho života a celkovou spokojenost.

Vzorky, odebrané části účastníků,  budou podrobeny speciálním laboratorním vyšetřením, která mohou upozornit na nebezpečí případné zvýšené expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům (PAU) a dalším škodlivým látkám v ovzduší a dietě ve vztahu k těhotenství. Na základě výsledků lze pak navrhnout opatření ke snížení studovaných rizik.

Pro koho je studie určena?

Pro účely studie jsou oslovovány maminky nekuřačky v porodnicích žijící v Moravskoslezském a Jihočeském kraji, a to v okrese Karviná nebo České Budějovice déle než 3 roky.

Co účast obnáší?

Každá matka je požádána o vyplnění dotazníku.

U vybrané části matek budou kromě vyplnění dotazníku odebrány také vzorky krve a moče. Dále bude proveden odběr pupečníkové krve (po přestřižení pupečníkové šňůry po porodu), vzorku moči a stolice novorozence.

Průběh studie

a) Během pobytu v porodnici žena vyplní mateřský a socioekonomický dotazník.

b) Pokud bude žena vybrána do skupiny matek s odběry, bude jí odebrán vzorek moče, po porodu proběhne jednorázový odběr žilní krve (2×8 ml) a zároveň bude po přestřižení pupečníku odebrán vzorek pupečníkové krve (2×8 ml) z té části pupečníku, která se po porodu již k ničemu nepoužívá a následně se likviduje. Na novorozeneckém oddělení bude pak do sběrného sáčku zachyceno malé množství moče novorozence, bude-li to možné, a bude odebrán vzorek stolice dítěte.

V rámci studie maminkám nejsou podávány žádné léky (mimo těch, které již žena v době porodu užívá).

Odběr vzorků pro tuto studii nepřinese žádnou novou zátěž matce ani dítěti. Účastí ve studii není žádným způsobem ovlivněna péče poskytovaná matce a dítěti.

Děti matek, jimž jsou odebírány vzorky, budou následně zařazeny do souboru dětí, u kterého budou pediatrem sledována jeho případná onemocnění v průběhu 2 let. Předpokládáme však, že toto sledování může pokračovat v průběhu celého předškolního věku. Smyslem je zjistit, jak sledované změny v genomu a další markery ovlivňují nemocnost dítěte v průběhu jeho dalšího života.

 Co účastí ve studii získám?

Účast ve studii je zapojeným osobám kompenzována finanční odměnou.

Podrobné Informace o studii Novorozenci