Jaký je účel studie?

Dosud získané výsledky zjištěné v minulých letech během studií vlivu znečištěného ovzduší na skupině městských strážníků v Praze naznačují, že dochází k určitým změnám genetického materiálu v tělních (v periferních lymfocytech v žilní krvi) i pohlavních buňkách (spermie). Považujeme za důležité zjistit, jak jsou tyto a další změny podmíněny dlouhodobým pobytem v průmyslové oblasti se zvýšeným znečištěním životního prostředí (Ostrava) ve srovnání s lokalitou s nižší zátěží (České Budějovice, Praha). Cílem studie je vyšetření funkčních a morfologických parametrů kvality spermií a s tím související analýza dalších parametrů ovlivňujících lidské zdraví a kvalitu reprodukce. Výzkum umožní analyzovat v biologickém materiálu účastníků studie metabolity znečišťujících látek v moči, kontaminanty v krevní plasmě, metabolomiku, antioxidační aktivitu a imunitu. Zároveň bude stanovena krátkodobá osobní expozice jemnému prachu a na něj navázaným karcinogenním látkám.

Pro koho je studie určena?

Výzkumné skupiny tvoří strážníci Městské policie z Ostravy (exponovaná skupina) a strážníci Městské policie z Českých Budějovic (kontrolní skupina). Tito dobrovolníci jsou nekuřáky ve věku 25-45 roků, kteří minimálně 5 let žijí v dané lokalitě.

Co účast obnáší?

  1. Nošení osobního vzorkovače k odběru vzduchu 1 den (24 h)
  2. Vyplnění dotazníku o expozici a životním stylu
  3. Odběr cca 25 ml žilní krve
  4. Poskytnutí cca 40 ml vzorku moči
  5. Poskytnutí vzorku spermatu

 Průběh studie

Dobrovolníkům z těchto výzkumných skupin bude během měsíců února/března 2019 a září/října 2019 na vhodném odběrovém stanovišti (nebo přímo na strážnici) v Ostravě nebo Českých Budějovicích nasazen osobní vzorkovač vzduchu na dobu 24h. Na odběrovém stanovišti (bude upřesněno) bezprostředně po vrácení osobního monitoru proběhne odběr výše uvedeného biologického materiálu. Elektronický dotazník bude možno vyplnit on-line doma (dostanete přístupový kód) nebo přímo na odběrovém místě v rámci odběru biologického materiálu, kde bude k dispozici počítač s asistencí.

Odebrané vzorky pak budou částečně zpracovány ihned na místě odběru a částečně na Oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie ÚEM AV ČR v Praze a na Oddělení genetiky a reprodukce VÚVeL v Brně. Aby se zabránilo zneužití výsledků vyšetření, budou odesílány a zpracovány pod číselným kódem (vše bude v souladu s novými pravidly EU o zacházení s osobními údaji GDPR). Vzorky krve nebudou použity k jiným účelům než je popsáno v projektu.

Odebrané vzorky krve, moče a spermatu budou podrobeny speciálním laboratorním vyšetřením, která mohou upozornit na nebezpečí případné zvýšené expozice toxickým látkám v ovzduší a dietě. Statistické zpracování zjištěných laboratorních ukazatelů pak tyto vztahy pomůže lépe ozřejmit. Na základě výsledků lze pak navrhnout opatření ke snížení studovaných rizik.

Co účastí ve studii získám?

Účast ve studii je dobrovolníkům finančně kompenzována. Poskytneme Vám také výsledky vyšetření Vaší plodnosti (spermiogram).