Studie středněvěkých osob ve věku 35 – 65 let

Jaký je účel studie?

Jelikož Česká republika patří mezi země s významně znečištěným ovzduším, dlouhodobě studujeme vztahu mezi expozicemi (mírou vystavení) znečištěnému prostředí a výskytem zdravotních následků v populaci. Chceme pomoci odhalit přesný mechanismus, jak znečištěného prostředí ovlivňuje zdraví člověka. V rámci studie budeme zjišťovat i další možné protektivní (ochranné) a rizikové faktory, které mohou spolupůsobit a ovlivňovat konečné zdravotní následky.

Pro koho je studie určena?

Exponované skupiny jsou vybírány z Moravskoslezského kraje, kontrolní skupiny z Jihočeského kraje. Osoba (mezi 35 a 65 lety) vhodná pro zapojení do studie žije v okresu svého bydliště minimálně polovinu svého života, z toho minimálně 5 let v dětském věku (dětský věk = období do 15 let věku) a současně zde žije minimálně posledních 10 let a neplánuje se odstěhovat z této lokality v následujících 12 měsících.

Co účast obnáší?

Vyplnění informovaného souhlasu, v němž potvrdíte, že souhlasíte se zapojením do studie a vyplnění socioekonomického dotazníku (SES). Účastník je do studie zařazen po pohovoru s tazatelem, který mu přiřadí jeho osobní unikátní kód.

U menší části osob zapojených do studie provádíme i analýzu vzorků krve. Účastník si může zvolit, zda vyplní pouze SES dotazník nebo bude souhlasit i s odběrem vzorku krve.

 Průběh studie

Z vyplněného dotazníku budou zjišťovány informace o individuálních expozicích obyvatel, které vyplývají ze životního stylu, osobních návyků, zaměstnání, dědičných předpokladů, socioekonomického postavení apod.

U části účastníků, kterým bude odebrána krev, budou zjišťovány změny na molekulární úrovni, tedy takové změny, které se ještě nemusí projevovat navenek, ale mohou být jakýmsi předstupněm některých zdravotních následků. Přečtěte si, co všechno z odebrané krve zjišťujeme.

 Co účastí ve studii získám?

Účast ve studii je zapojeným osobám kompenzována finanční odměnou za vyplnění dotazníku, případně za poskytnutí vzorku krve. Podrobné informace získá každý účastník při náboru do studie.